Shepherd Playing Music

Claes Cornelisz. Moeyaert – circle of

date:
measurements: výška 50.7 cm, šírka 66.1 cm
work type: paintingeasel painting
genre: landscape
staffage
material: oak wood
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 1258
in collections:
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download

Ku kľúčovým žánrom talianskeho umenia 16. storočia, predovšetkým benátskeho maliarstva, patrili pastorálne výjavy, ktoré zobrazovali pastierov, pastierky (často muzicírujúcich, zamilovaných) v idealizovanej južnej hornatej krajine, nezriedka obohatej o motív ruiny antickej pamiatky.

Ako ukazuje aj náš obraz, typ pastorálnej kompozície im umožňoval stvárniť krajinu ako domov mieru, idylický utešený kraj roľníkov či pastierov so stádami. V centre výjavu vidíme sediaceho pastierika hrajúceho na flautu a ďalší nástroj, gajdy, ležia vedľa neho. Je k nám otočený zboku, pohrúžený do svojej hudby a tak v pokojnej,
harmonickej scéne dominujú skôr zvieratá, ktoré ho obklopujú a pozerajú smerom „von“ z obrazu.

Rovnakú starostlivosť ako figurálnej zložke obrazu venoval maliar aj zobrazeniu krajiny. Pri jej komponovaní využil jednak tradičný spôsob paralelného radenia jednotlivých priestorových plánov za sebou prostredníctvom striedania svetlých a tmavých plôch, jednak systém kulisového zasúvania prírodných reálií (stromy a skaly po bokoch) oživený sieťou horizontál a diagonál. 

Podľa signatúry v ľavom dolnom rohu dielo namaľoval holandský maliar Karel Du Jardin (1626, Amsterdam — 1678, Benátky). Jeho autorstvo však možno spochybniť, pretože Dujardin tvoril odlišným štýlom, a tak signatúra bola pravdepodobne doplnená neskôr. Téma diela a jeho formálna analýza napovedá, že obraz zrejme vytvoril holandský maliar Claes Moeyaert, ktorý rovnako ako spomínaní P. Lastman a bratia Pynasovci patril do skupiny prerembrandtovských tvorcov.

Claes Moeyaert ako jeden z mála prerembrandtovských autorov pracoval prevažne so zvieracou tematikou. Občas ho niektorí bádatelia považujú za učiteľa najvýznamnejšieho maliara zvierat v Holandsku 17. storočia Paula Pottera (1625 — 1654). Tento názor potvrdzuje aj naša kompozícia.

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.