19. október 2021
Kolekcia obsahuje 20 diel
3 minúty

Umenie, ako samostatná ľudská činnosť, je od počiatku prepojená s historickými podmienkami a technickým rastom danej krajiny. Dané podmienky ovplyvňujú umeleckú činnosť ľudí, ktorí pôsobia na danom území.

 Naša kolekcia sa výhradne zaoberá zobrazovaním mesta Bratislava (veduty, mestské veduty a veduty s figurálnou štafážou), od počiatočných grafík v 16. storočí až po fotografiu 20. storočia. Z tohto hľadiska, keďže sa zaoberáme konkrétnym miestom, je nutné poznať aspoň najdôležitejšie historické udalosti, ktoré ovplyvňovali celú škálu ľudskej činnosti.

Prvá písomná zmienka o meste Bratislava (Presburg) pochádza zo Salzburských análov z roku 907, v ktorých sa spomína boj medzi Bavormi a starými Maďarmi na tomto území. Už v tomto čase bola Bratislava, tak ako celé územie dnešné Slovenska, súčasťou Rakúsko-Uhorska až do oficiálneho zániku monarchistického usporiadania v roku 1918. Po tomto dátume sa sformovala prvá Česko-slovenská republika, ktorá bola oficiálne ukončená prehlásením autonómneho Slovenska v roku 1938. Od roku 1939 – 1945 sa bola hlavným mestom Slovenskej republika Bratislava, avšak dôsledky, ktoré nasledovali po 2. svetovej vojne podali impulz na opätovné pripojenie Slovenska k Českej republike. Tieto dve krajiny boli opätovne osamostatnené v roku 1992 a 1.1.1993 vznikla autonómna Slovenská republika s hlavným mestom Bratislava.


Už prvé veduty zobrazujúce mesto Bratislava pochádzajú z konca 16. storočia a prezentujú mesto s jeho hlavnými symbolmi, ako rieka Dunaj a hrad, a postupne svojim merným variovaním nastavia zvyklosti pre dlhé obdobie v zobrazovaní vedút. Prevažne sa na mesto nahliada z protiľahlého brehu rieky Dunaj (súčasne mestská časť Petržalka), aby vynikli práve už spomínané symboly, ku ktorým sa neskôr pridá aj Dóm sv. Martina. Práve v tomto období je nahliadanie na tvorbu mestskej veduty ako na (v rámci možností) verné zobrazenie mesta, ktoré svojim štylizovaním pripomína fotografiu.

Postupným vývojom sa razantnejšie mení pohľad na mestskú vedutu, v období 20. a 21. storočia sa odstúpilo od zaužívaného zobrazovania mestskej veduty v zmysle panoramatického zobrazenia mesta pri rieke Dunaj, začínajú sa do popredia dostávať prejavy umelcovej kreativity a unikátneho rukopisu, ktoré postupom času nebudú mať pevne ohraničené hrany akceptovaného umenia, čím dovolia umelcovi vystúpiť aj z jeho komfortnej zóny.

Jeden z najvýznamnejších Slovenských umelcov, ktorého treba špecificky spomenúť, je Ľudovít Fulla (* 27.02.1902 Ružomberok – ✝ 21.04.1980 Bratislava), ktorý pracoval s tematikou Bratislava ako hlavého námetu v niekoľkých dielach, pri ktorých varioval aj výtvarný druh, s ktorým pracoval, a tým poskytol niekoľko pohľadov na mesto. Nutné je opomenúť jeho dielo „Zimná Bratislava“, 1941, kde sa sám autor v publikácii vyjadruje, že ho pri tvorbe tohto diela inšpiroval výhľad z okna jeho bytu počas jedného zimného rána.

 

 

 


Autor: Kamila Petrušová