Čísla sa nachádzajú všade okolo nás, aj tam, kde ich bežne nevnímame. Nemusíme ich vidieť, istým spôsobom sú prítomné vo všetkom, čo nás obklopuje. Skúste sa cez túto optiku pozrieť na veci, ktoré sú bezprostredne vo vašej blízkosti.

Precvičte si s deťmi čísla a prácu s nimi prostredníctvom tvorivých zadaní. Takéto prepojenie môže byť pre deti podnetný spôsob, ako si osvojiť a upevniť základy matematiky. Cez perspektívu výtvarného umenia si deti zopakujú a rozšíria rátanie, naučia sa čísla, ktoré nepoznajú, budú pátrať po svojich osobných číslach, či vytvárať číselné kombinácie pre vlastné výtvarné kompozície.

Vybrané aktivity rozvíjajú u detí matematickú gramotnosť a základné chápanie čísel. Cieľom je tiež prepojiť matematiku s bežným životom a oblasťami, ktoré s ňou zdanlivo nesúvisia.

Zadania sú vhodné pre deti materských škôl a žiakov 1. ročníka ZŠ.

Albín Brunovský – Tri orechy, 1967

Albín Brunovský – Tri orechy, 1967

 

 

Koľko toho je?

 

Výtvarná aktivita: Pri tejto aktivite je potrebné vychádzať z toho, do koľko vie dieťa počítať a zadania tomu prispôsobiť. Postupne je takto možné znalosť čísel rozšíriť o ďalšie cifry.

U každého z nás sa doma ukrýva toľko čísel, koľko je tam vecí – stačí ich jednoducho spočítať. Vymyslite si rôzne zadania, čo všetko je možné zrátať. Začnite jednoduchšími. Môžete spočítať okná, kvetiny, knihy, alebo môžete vymýšľať špecifickejšie zadania, napríklad zrátať všetko červené alebo všetko, čo ste už dlho nepoužili.

Zozbierané informácie skúste zaznamenať výtvarne. Deti si na pevnejší podkladový materiál (tenký kartón, machová guma) nakreslia predmet tak, aby si ho vedeli následne vystrihnúť. Vzniknutú šablónu deti použijú na obkresľovanie tvaru predmetu farebnými ceruzkami alebo fixkami toľkokrát, koľkokrát sa daný predmet okolo nich nachádza.

 

Tento postup môžete s deťmi opakovať s viacerými predmetmi a ich počty dopĺňať priebežne počas viacerých dní. Na záver obkreslené tvary predmetov vyfarbite, spoločne zrátajte a dopíšte k nim výsledný počet. Výtvarnou aktivitou si deti rozširujú a prehlbujú znalosť čísel a opakujú elementárne matematické úkony (sčítanie a odčítanie).

K zápisom sa môžete vrátiť o nejaký čas a porovnať ich s momentálnym stavom. Pribudlo alebo, naopak, ubudlo vám doma niečo?

Oľga Bartošíková – Množstvo štetcov, 1988, Slovenská národná galéria

Oľga Bartošíková – Množstvo štetcov, 1988, Slovenská národná galéria 

 

Aj pri umeleckej tvorbe je niekedy potrebné presne počítať. Výsledným dielam často predchádzajú matematické výpočty. Bez nich sa nezaobídu napríklad architekti vo svojom plánovaní – v ich náčrtoch nájdeme mnohé čísla, výpočty či geometrické nákresy. Matematické vzťahy a výpočty sú tiež súčasťou každého umeleckého diela pracujúceho s proporciami či kompozíciou. To, že matematika je vo výtvarnom umení užitočná, dokazuje aj tvorba odevných a kostýmových návrhárov. Bez matematiky, presných mier a strihov by z látky nebolo možné vytvoriť zložitejší odev.

Vladimír Dedeček – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Skicár, 45. list, 1959–1960, Slovenská národná galéria

Vladimír Dedeček – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Skicár, 45. list, 1959–1960, Slovenská národná galéria

Stanislav Filko – KOSMOS, Sedadlá – Concept - MODRE, Stredoslovenská galéria

Stanislav Filko – KOSMOS, Sedadlá – Concept - MODRE, Stredoslovenská galéria

 

Ludmila Purkyňová – L. N. Tolstoj: Vojna a mier IV., 1970, Slovenská národná galéria

Ludmila Purkyňová – L. N. Tolstoj: Vojna a mier IV., 1970, Slovenská národná galéria

 


 

Čísla v obrazoch

 

Čísla však nie sú v diele iba „ukryté“, môžeme ich aj priamo vidieť. Číselný údaj sa môže v diele objaviť samostatne alebo v spojení s inými vizuálnymi či textovými prvkami.

Slovenská umelkyňa Anna Daučíková často pracovala s číselnými znakmi. Pozrite si jej maľbu nižšie. Nevieme síce, čo dané čísla znamenajú, dôležitejší je ale úkon, ktorý s nimi autorka robila – násobila číselné údaje a vytvorila tak numerickú reťaz. Zamyslite sa, či princíp a funkcia rátania sú rovnaké ako pri spomenutých výpočtoch vyššie.

Anna Daučíková – 37564481578, 1990, Slovenská národná galéria

Anna Daučíková – 37564481578, 1990, Slovenská národná galéria

 

Motivačná aktivita: Vezmite si kalkulačku a spravte kontrolný prepočet hodnôt uvedených v diele. Nechajte dieťa čítať a kontrolovať jednotlivé číslice. Sú všetky výpočty správne? Keďže tu sa čísla objavujú priamo na plátne, tvoria kompozíciu obrazu. Všimnite si, ako sú na obraze umiestnené – kde začínajú a kde končia. Sme zvyknutí, že všetko, čo je na obraze namaľované, rešpektuje jeho hranice, rám. Presne tak, ako keď sami kreslíme či píšeme na papier.

Anna Daučíková však chcela túto naučenú schému zmeniť. Preto sa namiesto usporiadania jednotlivých čísel na obraze sústredila na iný úkon – počítanie. No keďže rátala z hlavy, priplietli sa do jej výpočtov aj chyby. To však v tomto prípade nevadí – rátanie tu plnilo totiž iný účel. Počítanie sa stalo nástrojom na to, aby sa autorka oslobodila od tradičného chápania obrazu.

 

Čísla na mnohých dielach nám naopak podávajú konkrétnu informáciu. Odkazujú napríklad na časové údaje – kedy dielo vzniklo alebo na dátum spojený s významnou udalosťou, ktorou sa dielo zaoberá. Príkladom sú zaujímavé riešenia novoročných pozdravov.

Ján Hoffstädter – PF 2001, Oravská galéria

Ján Hoffstädter – PF 2001, Oravská galéria

Ján Hoffstädter – PF 2002, Oravská galéria

Ján Hoffstädter – PF 2002, Oravská galéria

Ján Hoffstädter – PF 2006, Oravská galéria

Ján Hoffstädter – PF 2006, Oravská galéria

 

Motivačná aktivita: Pokračujte vo výskume vecí u vás doma a tentokrát sa zamerajte na čísla, ktoré sú na nich zaznačené. Všetky čísla, ktoré nájdete na akomkoľvek predmete, nahlas pomenujte a zapíšte si. Vyššie čísla deťom prečítajte. Pri každom preskúmajte aj to, čo konkrétne číslo znamená a na čo tento údaj slúži – čiarový kód, cenovka, udanie hmotnosti, počet strán apod. Deti majú prostredníctvom tejto aktivity možnosť zisťovať, čo všetko sa dá vyjadriť číslom a aké informácie o veciach okolo nás vďaka týmto údajom získavame.

 


 

Osobné čísla

 

Ani samotná galéria sa pri spravovaní umeleckých diel nezaobíde bez číselných údajov, ktoré v mnohom prácu s nimi uľahčujú a sprehľadňujú. Nie vždy sa dá dielo identifikovať podľa autora, niekedy je totiž neznámy. Dielo môže byť označené ako „bez názvu“ alebo diela jedného autora môžu mať rovnaké názvy. Aj preto sa každému dielu pri zápise do zbierok galérie pridelí inventárne číslo podľa poradia, v ktorom sa do nich dostalo. K číslu je pridané aj písmeno označujúce, o aké umelecké médium ide – obraz, kresbu, grafiku, plastiku apod.

Skúste vyhľadať inventárne čísla diel z tohto článku. Po rozkliknutí diela sa objaví bližší náhľad aj so základnými informáciami. Tou poslednou je práve inventárne číslo. Také číslo je jedinečné a je podľa neho možné každé dielo spoľahlivo nájsť. Je to akési „osobné“ číslo diela. A takéto osobné čísla máme aj my, ľudia.

Inventárne číslo UP-DK 769 (vľavo dole) na zadnej strane fotografie Jána Halašu Demänovská ľadová jaskyňa, Strom života

Inventárne číslo UP-DK 769 (vľavo dole) na zadnej strane fotografie Jána Halašu Demänovská ľadová jaskyňa, Strom života

 

Výtvarná aktivita: Aké sú tie vaše, ktoré s vami súvisia a udávajú o vás nejakú informáciu? Zistite a zapíšte si váš vek, dátum narodenia, výšku, adresu, číslo v mennom zozname v škôlke či škole alebo napríklad počet vašich zubov. Zapíšte si tiež napr. rodné číslo a vysvetlite deťom, ako vzniká. Nájdite „vašich“ čísel čo najviac. Osobné čísla vieme rozdeliť na tie, ktoré sú nám dané a sú nemenné, ako napr. rodné číslo, dátum narodenia, naše meniny..., a na čísla, ktoré s nami rastú a menia sa, ako naša výška, váha, obľúbené číslo, veľkosť oblečenia apod.

Juraj Meliš – Životopis, 1973, Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Juraj Meliš – Životopis, 1973, Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Aký osobný číselný údaj umelca Juraja Meliša sa dozvedáme z jeho diela Životopis?

 

Skúste zapísané osobné čísla podľa toho rozdeliť. Vyberte si jedno alebo viacero meniacich sa čísel a štetcom a temperovou, akrylovou alebo inou pastóznou farbou ho namaľujte na spodný okraj čistého papiera. Úlohou detí je najprv skúsiť ohnúť papier na polovicu (na výšku a na šírku) a papier popritláčať. Následne môžu s ohýbaním papiera ako aj s veľkosťou a umiestnením maľovaním čísel experimentovať. Deti pracujú samostatne a k výsledku sa dopracovávajú vlastnou objavnou činnosťou.

Rodič sa do procesu zapája ako pozorný poslucháč a deti podporuje podnecujúcimi otázkami. Vyzvite dieťa, aby vám opísalo, čo mu vzniklo na papieri, zvyšuje sa tým jeho intelektuálne sebavedomie, kreativita a otvorené myslenie pri hľadaní a pomenovávaní nových riešení. Ako sa zmenilo vaše číslo? Koľkokrát sa teraz nachádza na papieri a na koľko častí ste ohýbaním rozdelili papier? V postupe pokračujte, hľadajte nové spôsoby ohnutia papiera a pomenujte, aké zobrazenia čísel vyšli na výslednom papieri.

 


 

Číselná mriežka

 

Výtvarná aktivita: Pripravte si ľubovoľný počet kartičiek, na ktoré si zaznačíte číslice od 0 do 9. S mladšími deťmi si všetky kartičky zaradom pozrite a číslice pomenujte, alebo tak môžete spraviť spolu už pri ich zapisovaní. Ťahajte si náhodne kartičky a položte ich vedľa seba tak, aby vám vznikli dvoj- a viacciferné čísla. So staršími deťmi sa môžete pokúsiť viacciferné čísla prečítať nahlas. Vzniknuté číselné kódy si deti prepíšu na papier. Na druhý papier si urobia bodky na celej jeho ploche.

K vybraným bodkám pripíšu čísla od 0 do 9. Podľa číselných kódov následne spájajú čísla na vybodkovanom papieri do obrazcov. Tento postup opakujú s rôznymi číselnými kódmi. Výsledkom budú náhodné výtvarné kompozície.

Dezider Tóth – Partitúra LXIII. Agónia hviezdy, 1976–1978, Slovenská národná galéria

Dezider Tóth – Partitúra LXIII. Agónia hviezdy, 1976–1978, Slovenská národná galéria

 

Cieľom tejto aktivity je podnietiť kreatívnym spôsobom nachádzanie riešení vďaka vlastnému úsiliu. Výtvarná aktivita uvádza deti do témy číselnej kombinatoriky a pomáha vzbudiť záujem o zložitejšie číselné matematické úkony.

 

Pripravili Miroslava Mišová a Katarína Defeo Fiúza Siposová.

 


 

Ďalšie tipy na výtvarné aktivity nájdete v predošlých článkoch Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Sledujte Edu.SNG na facebooku.

Dielo na titulnom obrázku: Stanislav Filko – Sedadlá, koncept, 1967, Stredoslovenská galéria

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.