Vzťah k svojmu Ja a jeho vonkajšie prejavy sú témou mnohých umeleckých diel. Autori a autorky v nich skúmajú vnímanie seba samých, a tiež to, ako ich vníma okolie. Tieto otázky začínajú byť aktuálne najmä v období raného dospievania. Výtvarná rozcvička je určená primárne pre túto vekovú kategóriu. Snaží sa zdôrazniť, že sa jedná o univerzálnu tému, s ktorou sa v živote stretávame všetci. Tvorba a vnímanie umenia poskytujú ideálny priestor pre hlbšiu reflexiu toho, kým sme a ako svojimi postojmi k iným ľuďom prispievame alebo neprispievame k ich akceptácii.

Vzdelávacie video načrtáva tvorbu osobnej identity ako neustály proces. Hovorí aj o stereotypnom vnímaní a spoločenských očakávaniach, ktoré sa s identitou spájajú.
Workshop je zameraný na sebavyjadrenie a zahŕňa tvorbu knižky autoidentity s kresbovými experimentami.

Video nadväzuje na iŠVP pre 2. stupeň ZŠ a môže doplniť iŠVP stredných škôl, primárne pre predmet Etická výchova – tematické celky Poznanie a pozitívne hodnotenie seba, Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých, Kognitívna a emocionálna empatia, Objavovanie vlastnej jedinečnosti a identity ako podnet pri rozhovoroch o pozitívnom hodnotení druhých v bežných a záťažových situáciách a rešpekte a úcte k človeku; a predmet Výtvarná výchova – tematické celky Výtvarné vyjadrovacie prostriedky, Podnety moderného a súčasného umenia, Podnety filmu a videa, Móda a životný štýl. Video poslúži aj ako námet pri spracúvaní portfólií.

Video je taktiež vhodné ako doplnenie predmetu Občianska výchova – tematických celkov Postavenie jednotlivca v spoločnosti, Ľudské práva a slobody a Človek ako osobnosť a pre prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj. Prierezová téma má prispieť k tomu, aby žiaci a žiačky porozumeli sebe a iným a rešpektovali rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. Video môže vhodne dopĺňať aj učebný plán triednických hodín.

Predpokladom efektívnej práce s videom na hodine je poznanie klímy v danej triede a navodenie bezpečnej atmosféry. Preto je dôležité nastaviť aktivity tak, aby sa eliminoval pocit neúspechu, zároveň však vytvoriť prostredie vhodné pre rozvoj kritického myslenia. Téma identity sústreďuje pozornosť aj na sebareflexiu, čo vhodne vyvažuje hodnotenie iných.

Navrhované aktivity sa snažia podnecovať viaceré typy inteligencií, čím sa znižuje riziko vyčlenenia či neúspechu. Dôležité je ponechanie možnosti voľby – spôsobu vyjadrovania, „tímových hráčov“… Zároveň však veľmi pomáha spoločne si dohodnúť určité mantinely, za hranicu ktorých by sa nemalo ísť – používanie hanlivých označení, osočovanie, skákanie do reči…

 

Ako pracovať s videom?

Analýza témy

Pozrite si video pred vyučovaním a zamerajte sa na naplnenie cieľov konkrétneho tematického plánu. Ideálnym vstupom do témy je zistenie a doplnenie toho, čo už žiaci a žiačky o téme vedia. Môžete im položiť nasledujúce otázky:

 • Čo je podľa vás identita?
 • V akých súvislostiach sa stretávame s pojmami identita, identifikácia, sebaidentifikácia? Uveďte konkrétne príklady.
 • Poznáte rôzne druhy identít? Aké? Pokúste sa priblížiť odchýlky medzi osobnou, skupinovou a národnou identitou.

Evokácia

 1. Ako sa bezpečne a otvorene naladiť na tému identity? Pri diskusii a práci s témou sa nevyhneme otázke kategorizácie a hodnotenia. Práve kategorizácia môže byť vhodnou mentálnou rozcvičkou pred hlbším ponorom do rozhovoru o témach ako identita či identifikácia. Pracujte s tým, čo žiaci a žiačky poznajú a každodenne používajú počas vyučovania, napríklad písacie potreby. Pripravte pre triedu papiere, pokojne môžu byť z jednej strany popísané.
 2. Vyzvite žiakov a žiačky, aby papiere rozdelili čiarami na osem dielov. Do každého dielu si zapíšu jednu z kategórií: mäkké, ostré, výrazné, tupé, ergonomické, obľúbené, povinné, nové.
 3. Požiadajte žiakov a žiačky, aby svoje písacie potreby rozmiestnili do príslušných dielov. Vyhraďte si na triedenie čas (max. 3 min.) a informujte skupinu, že nie je dôležité v časovom limite stihnúť roztriediť všetko. Zdôraznite im, že nie sú predurčené žiadne „správne“ kategórie a rozhodnutie, kam ktorý predmet priradia, je iba na nich.
 4. Oslovte zopár dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčok ochotných podeliť sa o to, či bolo priraďovanie náročné, či v niektorých prípadoch váhali a prečo.

Aktivita upriamuje pozornosť na to, ako je náročné prideliť jedno zjednodušujúce označenie. Umiestňovanie predmetov znemožňuje vybrať viacero označení, ktoré by predmet charakterizovali bližšie a núti vybrať jednu kategóriu, ktorú uprednostníme. Nedeje sa tak niekedy aj vo vzťahu k ľuďom?

Realizácia a konfrontácia

Pozrite si spoločne prvú – animovanú – časť videa do času 5:30. Ubezpečte sa, že všetci žiaci a žiačky obsahu videa porozumeli a vytvorte priestor pre prípadné otázky. Pozeranie celku alebo častí podľa potreby opakujte.

Diskusiu o videu začnite otázkami o obsahu videa:

 • Ktorý moment z videa vo vás najviac zarezonoval a prečo?
 • Aké spôsoby sebavyjadrenia v umení sa vo videu spomínajú?
 • Čo všetko okrem podoby tváre môže umelec či umelkyňa vyjadriť svojím autoportrétom? Pri vybraných autoportrétoch vo videu sa môžete pristaviť dlhšie.
 • Prečo podľa vás okrem tradičných výtvarných médií (maľba, kresba, socha, grafika) využili aj prácu s vlastným telom?
 • V prípade starších žiakov môžeme položiť doplňujúcu otázku: Čo práca s vlastným telom v umení, v súvislosti s témou osobnej identity, umožňuje viac ako tradičné umelecké médiá?
   

Následne sa zamerajte na skúseností žiakov a žiačok so situáciami, ktoré odzneli vo videu, napr. so stereotypným chápaním úlohy ženy, matky a muža. V čom ich tieto stereotypy môžu obmedzovať? Stretli ste sa aj s dočasnou alebo trvalou zmenou identity?

Malo by ísť o príklady z okolia žiakov a žiačok alebo z médií. Docielite tým, že sa diskusia nebude odvíjať do osobnej roviny, čo by pre niektorých mohlo byť nepríjemné.

V prípade priaznivých okolností pri predchádzajúcich témach môžete zvoliť aj osobnejšie otázky: „Spomeniete si na situáciu, kedy ste mali pocit, že vás niekto vnímal cez vaše 'staré Ja' – cez svoju predstavu o vás, ktorá už bola v tom čase neaktuálna? Popíšte ju bližšie. O akom aspekte identity to svedčí?“

Tvorivý workshop

Spoločne si pozrite časť s tvorivým workshopom od času 5:31. Zopakujte výtvarné zadanie – kresbovými experimentmi vyjadriť rôzne polohy vlastnej identity a zoskupiť ich do vlastnej knižky autoidentity. Určite čas na jeho vypracovanie (minimálne 30 minút). Záznamy vytvárajte postupne – sebavyjadrenie bodkou, vlastný číselný kód, zastupujúce slovo, kresba autoportrétu so zatvorenými očami, kompozícia predmetov.

Pre rešpektovanie rôzneho tempa žiakov a žiačok pri jednotlivých čiastkových zadaniach je vhodné nerobiť ich krok za krokom spoločne, ale napísať všetky formy záznamu napr. na tabuľu, aby ich všetci dobre videli, a nechať tak každému na záznam toľko času, koľko je potrebné.

 

Vyhodnotenie a reflexia

Diskusiu o videu a workshop môžete ukončiť otázkami: Čo by sme všetci mohli urobiť pre to, aby sa ľudia okolo nás cítili viac akceptovaní? Čo by pomohlo nám samotným, aby sme sa tak cítili? Akú úlohu k väčšej akceptácii iných aj seba tvorí umenie, jeho vnímanie a tvorba?

 

Výtvarné diela použité vo videu:

Albrecht Dürer, Phillip Johann Walter – Albrecht Dürer, 1500Emőke Vargová – Autoportrét, 1999 Lucia Dovičáková – Mama (Robot), 2015 Lucia Dovičáková – This Used To Be My Playground, 2016Ján Kupecký – Autoportrét, 1690 – 1700Ján Mudroch – Autoportrét, 1953 Ján Mudroch – Autoportrét, 1940Ernest Zmeták – Autoportrét, 1940Anna Daučíková – Výchovné cvičenie (1), 1996 – 2016 Anna Daučíková – Výchovné cvičenie (4), 1996 – 2016Juraj Bartoš – New York, 1984Juraj Bartoš – Taliansko, 1983Toyen – Jazerná záhrada, 1932

 


 

Animácia a ilustrácie v úvodnej zvučke: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková)

Animácia dielu: Ové Pictures, Kriss Sagan

Ilustrácie, výtvarné návrhy a réžia: Ové Pictures

Námet a scenár: Peter Pivoda a Barbora Tribulová

Námet workshopu a realizácia: Katarína D. F. Siposová

Scenár workshopu: Peter Zákuťanský & Katarína D. F. Siposová

Réžia a strih workshopu: Peter Zákuťanský

Kamera: Jakub Jančo

Zvuk a hudba: Jonatán Pastirčák

Zvuk: Adam Matej

Nahovorila: Táňa Pauhofová

Grafická úprava: Pavlína S. Morháčová

Úvodná zvučka: Stroon

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.