Obálka novín Hlas národa

Neznámy autor

datovanie:
miery: výška 30 cm, šírka 19,85 cm
výtvarný druh: úžitkové umenie
žáner: krajina s figurálnym motívom
vojnový motív
technika: tlač
značenie:
inštitúcia: Slovenský národný archív, Bratislava
v kolekciách:

V diele text

"Nikdy nesmieme sa zahrávať s povstaním, ale keď sme ho začali, musíme ísť neúprosne až do konca!" (Lenin)

Výstavba štátu

Pri budovaní štátu možno postupovať dvojakým spôsobom: postupným vývojom, ktorý na základe zažitých zvyklostí uvedie štát do života - to je organická výstavba štátu. Potom je druhý spôsob, pri ktorom sa bez prejudície tvorí úplne nové zriadenie, ale na základe chýb minulosti. My chceme voliť tretí spôsob. Všetko, čo bolo dobré v minulosti, spojiť s novými zásadami, aby sa týmto spôsobom docielila určitá kontinuita. 

Piliermi našej republiky musia byť: silné robotníctvo, roľníctvo a pracujúca inteligencia. Štát sa musí opierať o široké masy a nie o malú hŕstku ľudí, ktorá musí potom vládnuť istým diktátorom. aby sa udržala. Všetky tieto formy viády majú len krátky život a zanechajú len neblahé stopy. Príkiady z minulosti a prítomnosti sú dôkazom správnosti názoru. Pracujúci ľud musí dostať všetko, čo mu patrí. za svoju prácu, musí dostať odmenu, ktorá zodpovie, percentu národného dôchodku. Štát musí svojmu pracujúcemu robotníkovi dať starobné zaopatrenie, úmerné ním vykonanej aby mohol spokojne žiť. Zkrátka: musí sa zreformovať zákonodarstvo o poistení. Dnešné starobné, invalidné alebo vdovská renta naprosto nepostačujú. Treba dôkladnú pozemkovú reformu,aby široké róľnícke vrstvy dostaly pôdu, aby si tak mohly zosilniť svoju pozíciu v národe.

Princíp vlády ľudu bol vždy najlepším spôsobom vládnutia, pretože zodpovednosť, i keď nepriamo, spočíva na širokých masách, ktoré svojou kritikou môžu kontrolovať štátny aparát. Prostriedky k tomu sú: tlač, rádio, film. Samozreime, tento systém nesmie upadnúť do chýb minulosti, aby na základe voľného vývoja nenastalo zneužívanie. Ich zneužitím možno vysvetliť vývoj takzv. menšinovej ótázky Nemcov, alebo roztrieštenie národa v tuctoch strán, z ktorých každá, svojím programom podkopávala jednotu a autoritu štátu. Vidím už dnes dobré znamenia na tomto poli. Všetky socialistické strany sa sjednotili v komunistickú, občianske strany splynú v jeden celok, takže politické nesváry  prestanú. 

„Nová ČSR musí byť vybudovaná ako bratský sväzok troch slobodných a rovnoprávnych národov". (Z reči poslanca Jána Švermu v SNR.) To znamená stopercentný vývoj každého uvedomelého národa. Týmto odpadajú určité argumenty pre budúcnosť, ktoré rozbily jednotu našej republiky. Samozrejmé je, že náš politický život sa bude riadiť podľa prirodzeného zákona. Bude sa opierať o veľkého slovanského partnera, ktorý vždy bude schopný zasahovať tam, kde bude treba odstrániť rušivé elementy. Minulosť ukázala, že ťažisko našej zahraničnej politiky neleží na západe, ale na východe. Hitler vedel veľmi dobre, prečo nepovolal ku konferencii štyroch veľmocí do Mníchova Rusko. Vedel, že by nebol presadil svoje zákerné plány, ktoré nám priniesly po druhý raz toľko útrap a vyžiadaly toľko obetí. 

Úloha našej kult. práce bude vychovať novú generáciu podľa nových spoločenských zásad. Predovšetkým treba v našej novej generácii vykoreniť prílišný egoizmus, ktorý mal v sebe vždy prvky všetkého zlého. Pri dnešnom technickom vývoji musí ísť život do šírky a nie do výšky. Dalej musí sa naučiť obyvateľstvo chápať pojem štátu, tak, aby  vedelo nielen brať poskytnuté výhody, ale aby aj spĺňalo všetky povinnosti. Úprimne povedané náš občan ešte stále nechce platiť dane, pretože na druhej strane nevídí skytané výhody. Morálny postoj občana k štátu musí byť úplne jasný apevný. Na hospodárskom poli treba, aby štát kontroloval všetok majetok a každý dôchodok. Musí sa starať o spravodlivé rozdelenie statkov, aby sa neopakovaly časy, keď jedna vrstva hladovala a druhá žila v blahobyte. Štát musí mat tak spoľahlivú výkonnú moc, aby presadil a zaručil všetky princípy svojich snáh. Takto si zabezpečíine silný štát, ktorý bude vedieť natrvalo odolávať každému nepriateľoyi. --n--