Pohyb patrí k životu, je jeho prejavom. Čo nám môže povedať o živote spoločnosti? Čo motivuje ľudí, aby sa presúvali? Je migrácia príležitosťou na lepší život?

Vzdelávacie video Slovenskej národnej galérie a Človeka v ohrození, n. o., vtiahne žiakov a žiačky do témy migrácie prostredníctvom vizuálneho umenia. V animovanom videu a tvorivom workshope sa pozrieme na pohyb ľudí optikou rôznych časových období. Veľa nám napovie o spôsobe života a dejinných udalostiach. Na tvorivom workshope žiaci a žiačky zmapujú históriu migrácie vo svojej rodine a vytvoria jej výtvarný záznam.

Vzdelávacie video je určené pre 2. stupeň ZŠ, no využijete ho aj pre mládež na stredných školách či v neformálnom vzdelávaní. Video spolu s tvorivým workshopom je vhodné pri vyučovaní predmetov ako geografia (mesto a vidiek, mechanický pohyb obyvateľstva, mapa, legenda atď.), dejepis (rodostrom, rodinný album, vysťahovalectvo, priemyselná revolúcia, modernizácia, industrializácia atď.), etická výchova (rodina, v ktorej žijem), výtvarná výchova (podnety fotografie, podnety poznávania sveta) či technika (objavy a vynálezy, remeslo, pracovný stroj atď.), rovnako aj v prierezovej téme osobnostný a sociálny rozvoj.
 
Video je vhodné v rámci hodín globálneho vzdelávania, kde ho môžete prepojiť s témou migrácie (migrácia v rámci krajiny, medzinárodná, typy migrácie – sezónna, nevratná či sezónna atď.), s témou rozvoja, ľudských práv či prírodných zdrojov. 

Môže byť tiež nástrojom, ako otvoriť tému utečenectva a vojny na Ukrajine. Jeho začlenenie a nadväzné aktivity však citlivo vyberte, najmä ak v triede máte deti s ruskými či ukrajinskými koreňmi, prípadne z krajín, ktoré zažili vojnový konflikt.

Ako pracovať s videom?

Analýza témy: 

Pozrite si video vopred, vyberte kľúčovú časť animácie pre konkrétny vyučovací predmet a preberanú tému, pripravte si súvisiace otázky. Stanovte si vzdelávacie ciele, ktoré chcete na hodine dosiahnuť. 

Nezabudnite, že žiaci a žiačky by mali zadanie na tvorivý workshop poznať v predstihu, aby si pred samotným tvorivým workshopom mohli zistili odpovede na otázky z výskumnej úlohy, ktorou zmapujú históriu pohybu svojej rodiny. Dostatočne vopred avizujte túto hodinu, aby mali dostatočný čas zistiť informácie o miestach, na ktorých žili a kam sa sťahovali ich rodinní príslušníci.

 

Evokácia: 

1. Nalaďte žiakov a žiačky na tému hodiny. Na dva kusy papiera napíšte veľkými písmenami: ÚPLNE SÚHLASÍM a VÔBEC NESÚHLASÍM. Pripevnite ich do protiľahlých kútov alebo na opačné steny triedy. Miestnosť upravte tak, aby ste vytvorili dostatok priestoru na pohyb medzi dvoma papiermi. Ideálne je presunúť všetky stoly a stoličky na kraj, kde nebudú zavadzať.

2. Vyzvite žiakov a žiačky, aby zaujali miesto na škále podľa toho, k akému názoru sa prikláňajú. Môžu sa postaviť na ktorékoľvek miesto na pomyselnej čiare medzi dvoma jednoznačnými názormi. Vysvetlite, že neexistuje správna odpoveď, ide len o to, aby vyjadrili svoje postoje.

3. Postupne prečítajte nasledujúce výroky a nechajte žiakom/žiačkam dostatok času, aby zaujali pozíciu na názorovej škále. Niektorých z nich potom vyzvite, aby svoju pozíciu odôvodnili. Dajte priestor osobám oboch pólov škály, ale aj z jej stredu. 

•  Cestovanie je najlepší spôsob, ako spoznávať svet.
•  Všade dobre, doma najlepšie.
•  Každý by mal žiť tam, kde sa narodil. 
•  Je dobré migrovať, keď nemám dobré podmienky na život vo svojej domovine.
•  Túžim žiť alebo študovať v zahraničí, pretože tam budem mať lepšie príležitosti.

Realizácia a konfrontácia: 

4. Pustite video Ľudia v pohybe. Zvážte, či ho pustíte v celej dĺžke, alebo video zastavíte pred tvorivým workshopom v čase 5:21. Video môžete pustiť aj viackrát, podľa potrieb triedy.

5. Na video nadviažte krátkou reflexiou pomocou týchto otázok:

•  Čo nové alebo prekvapivé ste sa vo videu dozvedeli?
•  Prečo sa ľudia v minulosti začali viac presúvať z vidieka do miest? 
•  Z akých dôvodov ľudia migrujú? 
•  Aké objavy či okolnosti umožnili ľuďom jednoduchšie migrovať? Ktoré považujete za najdôležitejšie? Prečo?
•  Prečo ľudia zo Slovenska migrovali v minulosti? Z akých dôvodov migrujú dnes?
•  Viete uviesť príklady zo Slovenska alebo zo sveta, kde sú ľudia nútení opustiť svoje domovy? Z akých dôvodov odchádzajú?
•  Myslíte si, že migrácia je príležitosťou na lepší život? Prečo?

Tvorivý workshop:

6.  Začnite tvorivý workshop spustením videa v čase 5:21. Vyzvite žiakov a žiačky, aby vytvorili mapu histórie migrácie ich rodiny a nezabudli na legendu. Upozornite ich, koľko času majú na zvládnutie zadania. Poskytnite im potrebné pomôcky a podporu počas tvorby. 
7.  Požiadajte ich, aby svoje mapy prilepili na tabuľu. Nechajte im dostatočný čas, aby sa mohli zoznámiť s mapami, ktoré vytvorili ostatní.

Vyhodnotenie a reflexia:

8.  Pokračujte krátkou diskusiou pomocou týchto otázok: 

•  Aká pre vás bola tvorba mapy pohybu vašej rodiny? Čo bolo na dnešnej hodine náročné a, naopak, čo ľahké?
•  Čo ste sa dozvedeli o vašej rodine? Ako ste zisťovali informácie o členoch rodiny? Z akých zdrojov ste čerpali informácie?
•  Poznali ste príbehy členov vašej rodiny, ktorí migrovali? Z akých dôvodov opustili svoj domov? Išlo o dobrovoľnú, alebo o nútenú migráciu?
•  Prečo sa vaša rodina usadila práve na mieste, kde žijete?
•  Čo by malo spĺňať miesto, aby sme ho mohli nazvať bezpečným a spokojným domovom? Žijete v takom mieste?
•  Kde by ste chceli žiť v budúcnosti vy, keby ste sa mohli slobodne rozhodnúť? Prečo?

 

Metodická príručka k videu:

Príručka rozširuje možnosti práce s videom na jednotlivých predmetoch v škole (2. stupeň ZŠ a SŠ). Bezplatne si ju môžete objednať na portáli Globálne vzdelávanie.

Diela použité vo videu:

 
Miloš Slovák – Slovenskí vysťahovalci Koloman Sokol – VysťahovalciFrantišek Tavík Šimon – New York, Brooklyn BridgeFranz Hablitschek, Ludwig Rohbock – Červený most v Bratislave, 1857 Marko Blažo – Genealogy 2Ľudovít Čordák – Pohľad na KošiceErnest Zmeták – VSŽ ránoRajmund Müller – Sídlisko Teplická v BratislaveRajmund Müller – KošiceMiloš Dohnány – Bez názvu (Výstavba železnice)Viliam Malík – Serpentíny na DobšinúEdmund Gwerk – CestujúciEdmund Gwerk – HradskáMiloš Dohnány – Turistické zátišie Ján Galanda – VyloďujemeJán Galanda – Paluba lode Kralevica MarijaJán Galanda – ToboganJán Galanda – Prestávka

 


 

Animácia a ilustrácie v úvodnej zvučke: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková) 

Animácia dielu: Ové Pictures, Kriss Sagan

Ilustrácie a výtvarné návrhy a réžia: Ové Pictures
 
Námet a scenár: Lenka Putalová & Lukáš Osvald (Človek v ohrození), Marcela Kvetková & Eva Kotláriková (SNG) 
 
Námet workshopu a realizácia: Katarína D. F. Siposová 

Scenár workshopu: Peter Zákuťanský & Katarína D. F. Siposová

Réžia a strih workshopu: Peter Zákuťanský 

Kamera: Jakub Jančo 

Zvuk a hudba: Jonatan Pastirčák

Zvuk: Adam Matej  

Nahovorila: Táňa Pauhofová

Grafická úprava: Pavlína S. Morháčová

Úvodná znelka: Stroon

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.