Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vtiahne žiakov do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Animované videá približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma.

Animácia predstavuje rôznorodosť pohľadov na tému konfliktu a vojny vo výtvarnom umení naprieč storočiami. Prechádza od zbožšťovania v podobe starovekého boha vojny, cez popisné zachytávanie historických udalostí spojených s vojenskými operáciami, propagandu v umení 20. storočia až po výpoveď o traume z vojny z pohľadu jej priamych účastníkov.

V tvorivom workshope si žiaci vyrobia plagát, ktorý reprezentuje ich významnú životnú hodnotu, konkrétny názor či postoj. Heslá či symboly spracujú technikou koláže, tupovania alebo striekania farby za použitia pozitívnych či negatívnych šablón. 

Vzdelávacie video nadväzuje na iŠVP pre 2. stupeň ZŠ, primárne na predmety Dejepis 5. ročník – tematický celok Človek a komunikácia (konflikt, vojna mier, obete) a Výtvarná výchova 5. ročník – tematický celok Výtvarné vyjadrovacie prostriedky (pozitív a negatív na ploche, šablóny z obrysového tvaru). Téma však ponúka presahy aj do vyšších ročníkov Dejepisu a spracúva podnety z Etickej výchovy či Globálneho vzdelávania.

 

 


Ako pracovať s videom?

Analýza témy: Pedagóg si pozrie animáciu vopred, v súvislosti s predmetom a preberanou témou vyberie kľúčovú časť animácie a pripraví si relevantnú sériu otázok.

Evokácia: V nadväznosti na tému učiteľ položí úvodné otázky, alebo realizuje krátky brainstorming, ktorým žiakov uvedie do problematiky. Otázky môžu súvisieť so skúsenosťami žiakov s konfliktmi, názormi na príčinu ich vzniku či s návrhmi na riešenia konfliktných situácií. Iným variantom evokácie môže byť prehliadnutie kolekcie diel a určovanie témy videa pred jeho pozeraním na základe krátkej vizuálnej analýzy.

Realizácia: Učiteľ prehrá video, v prípade potreby aj viackrát, a spolu so žiakmi ho slovne vyhodnotí. Pomáha si otázkami: „Prečo je niekedy v umení vojna prezentovaná pozitívne? Akými prostriedkami to autori dosahujú? Ako sa prezentácia vojny mení v súvislosti s priamou skúsenosťou z boja?“ Učiteľ môže jednotlivé diela v animácii spoločne so žiakmi zakresliť do časovej priamky, prípadne z nich vybrať dve a hľadať medzi nimi rozdiely po obsahovej, ale aj po formálnej stránke.

Konfrontácia: Žiaci v reakcii na aktivitu v evokácii navrhnú slovné spojenie, výstižne reprezentujúce ich osobný postoj či názor na potrebu hľadania pokojných riešení konfliktov. 

Tvorivý workshop: Slovné spojenia žiaci doplnia symbolmi alebo znakmi. Spracujú ich za použitia pozitívnych či negatívnych šablón technikou koláže, tupovania alebo striekania farby. Vytvoria tak plagáty, ktoré poskytujú možnosti na ďalšiu interpretáciu a diskusiu. 

Vyhodnotenie: Plagáty žiaci umiestnia na nástenky v škole, alebo z nich vytvoria prezentáciu na školský web. Učiteľ individuálne vyhodnotí aktivitu počas workshopu, zvolený slogan, symboly a realizáciu plagátu po výtvarnej stránke. Žiaci tiež môžu hlasovať o najvýstižnejšom plagáte. 

 

S výtvarnými dielami použitými vo videu môžete ďalej pracovať aj samostatne v rámci vyučovania.

 

Výtvarné diela použité vo videu:
Ján Cifra – 1. máj v Petržalke, 1957, Slovenská národná galéria Mihály Szemlér – Hádka v krčme, 1864, Galéria umenia Ernesta ZmetákaAlojz Rigele – Zvada, 1923, Galéria mesta Bratislavy Anton Jasusch – Vojna, 1920 – 1940, Slovenská národná galériaAnton Jasusch – Vojna, 1960 – 1965, Slovenská národná galériaVincent Hložník – Vojnové rekviem, 1982, Slovenská národná galériaViliam Malík – Apolka horí (16.6.1944), Slovenská národná galéria Franz Stöber – Mars, autor predlohy: Johann Nepomuk Ender, 1848 – 1858, Slovenská národná galériaJohann Wilhelm Baur – Obliehanie Valencie v roku 1567, 1635, Slovenská národná galériaNeznámy autor – Domobranec chráni životy našich rodín, 1944 – 1945, Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislava

 

Vyhodnotenie práce s videom

Zaujíma nás váš názor! Ak ste použili videá počas výučby, dajte nám prosím vedieť, ako sa vám s nimi pracovalo. Vyplnením online dotazníka nám pomôžete zlepšiť našu budúcu prácu. Ďakujeme.

 


 

Úvodná zvučka  ̶  animácia & ilustrácie: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková)

Animácia: Ové Pictures, Kriss Sagan

Fotografie & stop-motion animácia workshopu: Šimon Lupták & Magdaléna Kuchtová

Strih: Šimon Lupták

Námet & scénar: Marcela Kvetková, Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová

Zvuk & hudba: Stroon

Nahovorila: Mária Ševčíková

Námet workshopu & realizácia: Magdaléna Kuchtová

Grafická úprava: Pavlína Morháčová

Hlavný partner projektu:

Férová nadácia O2

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.