Umenie nie je izolovanou disciplínou, ale ponúka mnoho prepojení na ostatné sféry kultúry, vedy či bežného života. Séria metodických listov určených pre pedagógov a pedagogičky základných, stredných a základných umeleckých škôl z produkcie Slovenskej národnej galérie preto kladie dôraz na využívanie medzipredmetových prepojení vo vyučovacom procese. 

Prvá séria metodických listov sa zameriava na aplikáciu prierezových tém na vyučovacích hodinách, predovšetkým vo vzdelávacích oblastiach umenie a kultúra alebo človek a spoločnosť. Práca so zdigitalizovanými zbierkami z galérií celého Slovenska sústredenými na webumenia.sk umožňuje aj následné intenzívnejšie prepojenie s regionálnymi inštitúciami, ku ktorých návšteve niekoľko aktivít nabáda. Námety metodických listov sú tak určené pre školy na celom území Slovenska a môžu slúžiť aj ako motivácia pred alebo doplnková aktivita po návšteve regionálnych galérií.
 
Ďalšie metodické listy okrem prierezových tém reagujú aj na absenciu metodík a námetov k niektorým témam, predovšetkým v súvislostiach výtvarného umenia, ako napríklad k témam týkajúcich sa moderného a súčasného umenia či umenia slovenského. Metodické listy obsahujú viacero námetov na aktivity, ktoré sa dajú využívať jednotlivo, alebo sa z nich môže vyskladať jedna či viac vyučovacích hodín, prípadne postaviť základ projektového vyučovania. Aktivity využívajú rôzne vzdelávacie metódy ako sú námety na diskusiu, vyhľadávanie a analýza informácií (aj tých vizuálnych), praktické cvičenia a mnohé ďalšie.

 


 

Krajina okolo nás

 

Metodický list [pdf] určený pre prvý stupeň základných škôl rozvíja prierezové témy regionálna výchova a tradičná lokálna kultúra či environmentálna výchova. Prostredníctvom umenia a aktivít podnecuje záujem žiakov a žiačok o svoje okolie a vedie k spoznávaniu prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt svojho regiónu. Umenie figuruje ako dôležitý prvok pri spoznávaní aj formovaní krajiny a pohľadu na ňu. Aktivity sú aplikovateľné na hodinách vlastivedy, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy či slovenského jazyka a literatúry.

Metodický list Krajina okolo nás

 

Ján Ladvenica – Mapa pamiatok v okolí Bratislavy, 1933, Galéria mesta Bratislavy

 


 

Priemyselná revolúcia

 

Metodický list pre druhý stupeň základných škôl sa snaží nadviazať na tému preberanú najmä na dejepise a prepojiť ju s oblasťou umenia. Poukazuje na zmeny, ktoré priniesla priemyselná revolúcia na naše územie vo viacerých aspektoch. Navrhované aktivity posilňujú medzipredmetové prepojenie s predmetmi dejepis, fyzika, technika a prierezovou témou regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Aktivity rozvíjajú u žiakov a žiačok kritické myslenie.

metodický list priemyselná revolúcia

Sebastian Iohann Feitzelmayer – Petržalský park, 1825, Galéria mesta Bratislavy

 

Portrét

 

Metodický list pre druhý stupeň základných škôl otvára tému portrétu vo výtvarnom umení cez rôzne pohľady a prístupy: historický, spoločenský, prírodovedný či psychologický. Navrhované aktivity podporujú prácu so zdrojmi a nadobudnutými informáciami, pracujú s analýzou obrazového i textového materiálu, prehlbujú citlivé uvažovanie o druhých ľuďoch aj nás samých. Sú zamerané tiež na prierezové témy osobnostný a sociálny rozvoj a mediálna výchova. Metodický list prepája témy z výtvarného umenia s biológiou, dejepisom, informatikou a slovenským jazykom a literatúrou.

Metodický list portrét

František Xaver Messerschmidt – Charakterová hlava č. 5, 1770–1783, Slovenská národná galéria
 

 

Lokálne a globálne

 

Metodický list [pdf] sa zameriava na prierezové témy regionálna výchova a tradičná lokálna kultúra či environmentálna výchova. Určený je pre druhý stupeň základných škôl. Podnecuje žiakov a žiačky na základe osobných skúseností a zážitkov k vnímaniu prejavov globalizácie a zamysleniu sa nad jej výhodami a nevýhodami. Snaží sa prispieť k rozvoju vizuálnej gramotnosti prostredníctvom analýzy vizuálnych symbolov a umeleckých diel, predstaviť galériu ako dôležitú inštitúciu pri ochrane lokálnych hodnôt a zároveň prinášaní širších tendencií do regiónu. Okrem výtvarnej výchovy sa dá aplikovať na hodinách občianskej náuky, slovenského či cudzieho jazyka, informatiky alebo geografie.

Metodický list Lokálne / globálne

 

Ľudovít Fulla – Pieseň a práca, 1934 – 1935, Slovenská národná galéria

 


 

Avantgarda

 

Metodický list [pdf] určený pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy sa zameriava na priblíženie kontextu domácej umeleckej tvorby prvej polovice 20. storočia. Zoznamuje žiakov a žiačky s vývojom umenia v danom období v kontexte doby aj v kontexte zahraničných tendencií. Prispieva k budovaniu pozitívneho vzťahu k umeniu a rozvíjaniu vizuálnej gramotnosti a kritického myslenia. Umelecky zamerané vyučovacie predmety prepája s dejepisom, literatúrou, biológiou či fyzikou.

 

Metodický list Avantgarda

 

Ján Mudroch – Lettrice, 1937, Slovenská národná galéria

 


 

Multikultúra

 

Cieľom metodického listu [pdf] určeného pre stredné školy s využitím prierezovej témy multikultúrna výchova je podnietiť  uvažovanie žiakov a žiačok nad vlastnou kultúrnou identitou vo vzťahu ku globálnej a lokálnej kultúre. Ponúka krátke metodické námety s cieľom  odhaľovania stereotypov a predsudkov v myslení o kultúre, kultúrnych postojoch, prehlbuje aktívne počúvanie v diskusiách a posilňuje medzikultúrnu toleranciu. Aktivity možno využiť na hodinách dejín výtvarnej kultúry, estetiky, umenia a kultúry, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a občianskej náuky.

Metodický list Multikultúra

 

Ladislav Mednyánszky – Fragment štúdie cigánskej hlavy, 1880 – 1900, Slovenská národná galéria

 


 

Vyhodnotenie práce

 

Zaujíma nás váš názor! Ak ste použili metodické listy počas výučby, dajte nám prosím vedieť, ako sa vám s nimi pracovalo. Vyplnením online dotazníka nám pomôžete zlepšiť našu budúcu prácu. Ďakujeme.

online dotazník k metodickým listom

 


 

Ďalšie metodické a pracovné listy nájdete v článku Vzdelávanie v galérii: Sloboda zážitku a na webstránkach k projektom Sen x Skutočnosť: Udalosti slovenského štátu a Čas-opis 1989

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.