Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vtiahne žiakov a žiačky do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Animované videá približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma.

Náboženské predstavy sú založené na viere v neuchopiteľné sily, javy či vzťahy. Ako niečo tak abstraktné vyjadriť vo výtvarnom umení? A prečo sú obrazy pôvodne určené pre náboženské rituály a osobnú zbožnosť obdivované v galériách ako umelecké diela? Video načrtáva na niekoľkých príkladoch výtvarné problémy, s ktorými sa umelci a umelkyne stretávajú pri tvorbe náboženských diel.

Workshop predstavuje techniku modelovania alobalom, umožňujúcu uchopiť a vyjadriť vzťah vonkajšieho a vnútorného.

Vzdelávacie video nadväzuje na iŠVP pre 2. stupeň ZŠ, primárne na prierezovú tému Multikultúrna výchova a predmet Výtvarná výchova – tematické celky Možnosti zobrazovania videného sveta, Galéria v škole a Výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Téma však ponúka presahy aj do dejepisu a spracúva podnety z etickej výchovy, občianskej náuky či globálneho vzdelávania.

 
Ako pracovať s videom na vyučovaní?

Analýza témy: Pozrite si video vopred, vyberte kľúčovú časť animácie pre konkrétny vyučovací predmet a preberanú tému a pripravte si súvisiace otázky.

Evokácia: Položte úvodné otázky alebo začnite krátku diskusiu, ktorou žiakov a žiačky uvediete do problematiky. Otázky môžu súvisieť so skúsenosťami žiakov a žiačok s náboženskými artefaktmi a zisťovaním ich názorov na začlenenie týchto objektov do galerijných zbierok. Vhodnou témou je tiež viera – nielen v božstvo – a jej význam pre človeka. Tému videa môžete naznačiť a prediskutovať ešte pred jeho pozeraním prostredníctvom kolekcie súvisiacich diel a ich krátkej vizuálnej analýzy.

Realizácia a konfrontácia: Prehrajte video, v prípade potreby aj viackrát, a spolu so žiakmi a žiačkami ho slovne vyhodnoťte. Môžete si pomôcť otázkami: akú funkciu mali diela prezentované vo videu?; akými prostriedkami môžu umelecké diela napĺňať náboženskú funkciu?; menilo sa postavenie náboženských obrazov v minulosti?

Žiaci a žiačky môžu spoločne vytvoriť pojmovú mapu, do ktorej zaznačia špecifické charakteristiky diel spomínaných vo videu a s pomocou pedagogického vedenia budú hľadať ich vzájomné vzťahy. Môžu napríklad sledovať postoj jednotlivých náboženských predstáv k zobrazovaniu ľudí či božstva, prípadne sa zamerať na výtvarné nástroje vedúce k prehlbovaniu viery. Spoločná identifikácia svetových náboženstiev podľa ilustrácií v úvode videa je vhodnou príležitosťou pre podnietenie diskusie o náboženskej tolerancii a multikulturalizme.

V ďalšom kroku kolektív diskutuje o viere ako takej. Je viera vždy spojená s nejakým božstvom? Zdôraznite osobný a intímny charakter viery. Ak sa podarí zabezpečiť bezpečné a tolerantné prostredie, žiaci a žiačky môžu zdieľať čomu, resp. v čo veria. Diskusia smeruje k uvedomeniu si, ako náročné je vyjadriť osobné pocity navonok. Aj v prípade výtvarného umenia.

Tvorivý workshop: Na diskusiu o osobnom a vnútornom žiaci a žiačky nadviažu workshopom, pri ktorom budú pracovať s vnútornou, respektíve vonkajšou formou. Workshop je zameraný na snímanie tvaru pomocou krehkého a tvárneho materiálu – alobalu. Pri práci pripomínajte krehkosť materiálu aj samotnej témy osobnosti.

Workshop podnecuje trpezlivosť pri práci s jemným materiálom, skúmanie objemov a zároveň objavovanie vlastností každodenných predmetov. Pomenovávanie výsledných objektov vo vzťahu k povahovým črtám osobnosti podporuje symbolické a abstraktné uvažovanie.

We recommend
Zuzana Hasna a Maroš Žofčin
Islam má ako jedno zo svetových náboženstiev svojich príslušníkov na všetkých kontinentoch a v najrôznejších kultúrach. Keďže sú veriaci tohto vierovyznania tak rozmanití, vo všeobecnosti ťažko hovoriť o nejakých „typicky“ islamských miestach. Existujú však tri výnimky, ku ktorým má islam vzťah priamo z podstaty vlastnej teológie. Sú to Mekka, Medina a Jeruzalem, jediné tri posvätné miesta islamu.
13 minutes

Vyhodnotenie: Vzniknuté objekty žiaci a žiačky umiestnia alebo vystavia vedľa seba a diskutujú o charakteristikách osobností, o vzťahu či konflikte vnútorných a vonkajších vlastností. Dôležitým momentom je aj uvedomenie si úskalí výtvarného znázorňovania abstraktných tém.

S výtvarnými dielami použitými vo videu môžete ďalej pracovať aj samostatne v rámci vyučovania.
 

Výtvarné diela použité vo videu:
Stredoeurópsky maliar z 19. storočia – Katedrála v Orleans, okolo 1850 Rudolf Alt, Karol Ľudovít Libay – Mešita sultána Kaitbaiho pri Káhire, 1857Daniela Olejníková – Synagóga, 2017Franz Anton Maulbertsch (okruh autora) – Nanebovzatie Panny Márie. Skica pre kupolovú fresku katedrály vo Váci, 1750–1760Neznámy ikonopisec – Evanjelista Matúš, 1500 – 1550Dorota Sadovská – Svätý František z Assisi, 1998 – 1999Matúš Lányi – Peter zapiera Ježiša, 2006Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič – Svätenie lunochodu (zo série Slovenský vesmírny program), 2012Josef Ignaz Mildorfer (okruh autora) – Svätý Jozef s rodinou, 1760 – 1780Ján Mathé – Matka s dieťaťom, 1988Ján Mathé – Plod života, 1995Ruský ikonopisec – Bohorodička s dieťaťom, 19. storočieRuský ikonopisec – Bohorodička, 18. storočieRuský ikonopisec – Tróniaca Bohorodička, 2. polovica 16. storočia

 


 

Úvodná zvučka  ̶  animácia, ilustrácie: Ové Pictures (Veronika Obertová, Michaela Čopíková)

Animácia: Ové Pictures

Fotografie, stop-motion animácia workshopu: Šimon Lupták, Magdaléna Kuchtová

Strih: Šimon Lupták

Námet, scénar: Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová, Marcela Kvetková, Barbora Tribulová

Zvuk, hudba: Stroon

Nahovorila: Mária Ševčíková

Námet workshopu, realizácia: Magdaléna Kuchtová

Grafická úprava: Pavlína S. Morháčová

Hlavný partner projektu:

Férová nadácia O2

New collections, articles and artworks. Twice a month. In Slovak.
By submitting you agree to our privacy policy.