Aký je rozdiel medzi kreslením a rysovaním, rovinnými a priestorovými útvarmi, čiarami a geometrickými tvarmi? Umenie môže pomôcť deťom porozumieť základom geometrie a zlepšiť priestorovú predstavivosť. Prinášame výtvarné a motivačné aktivity určené pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom hravou a stimulujúcou formou priblížiť základné tvary a ich vzťahy.

Pozorujte čiary a tvary doma či na prechádzke, zorientujte sa na nočnej oblohe, skladajte a rozkladajte tvary pomocou známej konštruktívnej hry. Vlastnou tvorivou činnosťou môžu deti zistiť, v akej forme nájdeme geometriu v umeleckých dielach aj vo svete okolo seba.

Zadania sú vhodné pre predškolákov a žiakov 1. až 3. ročníka ZŠ.

Milan Adamčiak – Hudba pre Manfreda Mohra, 1977, Slovenská národná galéria

Milan Adamčiak – Hudba pre Manfreda Mohra, 1977, Slovenská národná galéria

 

 

Zber čiar

 

Motivačná aktivita: Podľa toho, aké čiary a v akom vzájomnom vzťahu nakreslíme, taký tvar vznikne. Preskúmajte všetky otvorené čiary, ktoré sa okolo vás nachádzajú a spravte si z nich zbierku. Každú čiaru si zaznamenajte ceruzkou na papier, aby sa tvarom a smerom čo najviac podobala pôvodnej. Ak je to potrebné, použite rysovacie pomôcky či lupu.

Môžete si zaznamenať čiary, ktoré tvoria štruktúru nejakého povrchu, zárezy či vzory. Zapíšte si, ktorá čiara odkiaľ pochádza a pokúste sa každú pomenovať prídavným menom podľa toho, ako vyzerá. Zopakujte si s deťmi vlastnosti, ktoré v súvislosti s čiarami poznajú a doplňte ďalšie. Vysvetlite si pojmy vodorovný a zvislý. Aktivita podnecuje deti pozorne skúmať veci okolo seba, všímať si každý detail a slovne ho opísať. Deti si tiež precvičia rysovanie a zakresľovanie zhodných útvarov.

Jozef Hanula – Štúdia krajiny, 1928, Galéria umelcov Spiša

Jozef Hanula – Štúdia krajiny, 1928, Galéria umelcov Spiša

 

Všímajte si čiary, ktorými autor naskicoval krajinu a taktiež ich pomenujte. Skúste nájsť najdlhšiu a najkratšiu čiaru. Je možné nájsť čiaru zhodnú s čiarou z vašej domácej zbierky?

 


 

Nočná obloha

 

Niektoré čiary vidíme aj tam, kde v skutočnosti nie sú, napríklad na hviezdnej oblohe. Ľudí odpradávna fascinovali hviezdy, hľadali medzi nimi matematické súvislosti a dávali im rôzne názvy. Aj keď môže nočná obloha pôsobiť na prvý pohľad chaoticky, pri pozornejšom pohľade sa vynoria zaujímavé vzory a obrazce. Zoskupenia hviezd môžeme pomyselnou čiarou pospájať do geometrických tvarov podnecujúcich našu predstavivosť. Na oblohe vynikajú napr. súhvezdia Raka, Kozorožca,  Veľký  voz, Malý voz, Orion či Kassiopeia, vedúca náš pohľad k hviezde Polárke.

Orest Dubay – Hviezdy, 1957, Stredoslovenská galéria

Orest Dubay – Hviezdy, 1957, Stredoslovenská galéria

Rudolf Sikora – Rudolf Sikora Čas...Priestor II.(obloha – galéria minulosti), 1971, Stredoslovenská galéria

Rudolf Sikora – Rudolf Sikora Čas...Priestor II.(obloha – galéria minulosti), 1971, Stredoslovenská galéria, detail

 

Výtvarná aktivita: Vezmite si štvorčekový papier alebo papier s narysovanou štvorcovou sieťou a zaznačte si naň všetky hviezdy, ktoré zo svojho pozorovacieho miesta vidíte. Štvorcová sieť vám umožní sa v ploche lepšie zorientovať a lepšie odhadnúť vizuálne vzdialenosti medzi hviezdami.

Začnite spájaním bodov do súhvezdí, ktoré poznáte. Ak sú nejaké z nich viditeľné, ukážte ich deťom a následne ich zaznačte. Pracujte s pravítkom a pomôcť si môžete aj mapou nočnej oblohy.

V ďalšom kroku môžu deti tvoriť a pomenovať vlastné súhvezdia. Aké geometrické tvary sa v obrazcoch nachádzajú?

 

Vyskúšajte tiež rôzne možnosti spájania rovnakých bodov. Prekreslite si zaznamenané hviezdy na ďalší štvorčekový papier a tvorte súhvezdia novými prepojeniami. Môžete si klásť rôzne podmienky ich spájania – napr. spojte vždy 4 hviezdy a pod. Dodržte pravidlo, že každá hviezda je súčasťou nejakého súhvezdia. Sledujte, ako sa vďaka novým kombináciám bude vaša nočná obloha na papieri meniť. 

S deťmi môžete diskutovať o tom, čo im spájaním vzniklo a popritom si zopakovať pojmy ako bod, rovná čiara a uzavretá čiara. Aktivita podporuje predstavivosť, kombinatorické schopnosti a orientáciu v rovine.

Andrej Barčík – Cirkusový koník, 1974, Stredoslovenská galéria

Andrej Barčík – Cirkusový koník, 1974, Stredoslovenská galéria

 


 

Základné tvary

 

Vedeli ste, že pojem skladba nie je len v hudbe, ale znamená akýkoľvek celok zložený z viacerých častí? Vo výtvarnom umení znamená skladba to isté ako kompozícia, teda spôsob, akým sú usporiadané jednotlivé prvky a časti do výsledného celku.

Niektorí umelci využívajú základné geometrické tvary, ktoré skladajú a spájajú do väčšej kompozície.  My ich potom vieme pomyselne rozložiť na pravidelné  kruhy, štvorce, obdĺžniky či trojuholníky. Tento princíp nazývame geometrická štylizácia.

Motivačná aktivita: Pozrite sa s deťmi na obraz slovenského maliara, grafika a ilustrátora Ľudovíta Fullu s názvom Madona a pokúste sa v ňom nájsť a pomenovať základné geometrické tvary.

Pre tvorbu Ľudovíta Fullu je charakteristické využívanie schematických, štylizovaných a teda tvarovo zjednodušených foriem. Tvár Madony s dieťaťom pripomína kruh či ovál, ruky obdĺžnik a šaty trojuholník. Umelci často videnú realitu menia, zvýrazňujú isté tvary a prvky, kým iné redukujú. Geometrické tvary sa do výsledného obrazu spoja aj vďaka predstavivosti diváka.

Ľudovít Fulla – Madona, 1947, Slovenská národná galéria

Ľudovít Fulla – Madona, 1947, Slovenská národná galéria

 

Výtvarná aktivita: Aké iné obrazy a tvary by sa dali vytvoriť spájaním základných geometrických tvarov?  Tangram je konštruktívna hra, ktorá učí deti priestorovým vzťahom,  prehlbuje ich znalosť geometrických tvarov, ako aj schopnosť kreatívne riešiť matematické problémy. Deti si podľa šablóny vystrihnú základné tvary. Tangram je možné vytlačiť alebo narysovať podľa nasledovnej predlohy.

 

Každá skladačka tangramu obsahuje :

  • 2 veľké rovnoramenné trojuholníky
  • 1 stredne veľký pravouhlý trojuholník
  • 2 menšie pravouhlé trojuholníky
  • 1 malý štvorec
  • 1 rovnobežník

https://lh6.googleusercontent.com/4yOG6fk-cj6GZX_9n9Jj73w-qsztK6VxzdTKw5YoECrrnEr-mL8KmE0CM2xvt7mdX8SzhdLLhzxNvQ1z-Ep9km34VoTRRr-si5LcDvhojfHwOqXu7dshzDLaFTfn

Úlohou detí je pomocou všetkých siedmich tvarov skladačky vytvoriť štvorec, obdĺžnik alebo trojuholník. Tvary pritom rôzne otáčajú a prikladajú k sebe. Nechajte ich, aby vám vysvetlili, čo vytvorili a podporte ich kreativitu v hľadaní nových riešení.

 

Pokračujte vo voľnej hre s tangramom a nechajte deti sledovať výtvarné vlastnosti vzniknutých obrazcov. Môžete pracovať s rôznymi farebnými variantmi skladačky. Spýtajte sa detí, prečo zvolili práve takýto prístup. Sledujte na vybraných dielach farebnosť, selekciu a usporiadanie tvarov a to, ako na vás výsledná kompozícia pôsobí. 

Lajos Kassák, Műhely Pesti – Obrazová architektúra, 1922 – 1981, Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Lajos Kassák, Műhely Pesti – Obrazová architektúra, 1922 – 1981, Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Horst Bartnig – 72 prerušení 72 čiar v 3 farbách, 1995, Stredoslovenská galéria

Horst Bartnig – 72 prerušení 72 čiar v 3 farbách, 1995, Stredoslovenská galéria

Milan Dobeš – Centrálna príťažlivosť, 1971, Stredoslovenská galéria

Milan Dobeš – Centrálna príťažlivosť, 1971, Stredoslovenská galéria

 


 

Z plochy do priestoru

 

Geometrické tvary nemusíme skúmať iba v ploche. Slovenský výtvarník Vladimír Kompánek pracuje so základnou geometriou aj v soche – teda v priestore. Zopakujte si s deťmi rozdiel medzi rovinnými geometrickými útvarmi a telesami.

Motivačná aktivita: Pozrite sa spoločne na jednu z Kompánkových plastík a preskúmajte telesá, ktoré tvoria sochu. Aké majú tvary, na čo sa podobajú? Sochu síce vnímame spredu, no nechajte deti porozmýšľať, podľa čoho vedia zistiť, že sa pozeráme na priestorový objekt.

Vladimír Kompánek – Zvonička, 1968 – 1970, Oravská galéria

Vladimír Kompánek – Zvonička, 1968 – 1970, Oravská galéria

 

V sochách Vladimíra Kompánka nájdeme tvary, ku ktorým sa dopracoval redukovaním rôznych motívov – ľudí, zvierat či architektúry – na ich základnú tvarovú podstatu. Tak pretvoril aj zložité námety do podoby jednoduchého vyjadrenia, podobne ako v kresbe či maľbe.

Aké telesá sa nachádzajú vo vašej izbe? Vyberajte konkrétne predmety a nechajte deti, aby ich pomenovali. Niektoré majú tvar základných telies, tvar iných je nepravidelný – pokúste sa aj v týchto veciach nájsť časti, ktoré sa najviac približujú základným telesám.

Na konkrétnych príkladoch, ktoré majú deti každý deň bezprostredne okolo seba, si môžete doplniť znalosť aj ďalších, pre deti zatiaľ neznámych telies.

Skúste tiež porovnať tvary prírodných vecí a tých, ktoré vyrobili ľudia. Na čo ste prišli? Prečo je to tak?

Rudo Prekop – Moje okno, 1987–1989, Slovenská národná galéria

Rudo Prekop – Moje okno, 1987–1989, Slovenská národná galéria, detail

 


 

Geometrickým tvarom, vzťahom v priestore či optickej ilúzii sa venujú stovky dvojrozmerných aj trojrozmerných diel z galerijných zbierok. Môžete na nich skúmať, ako ovplyvňujú farby a kontrasty kompozíciu, akú rolu zohráva čiara, alebo kde vzniká dojem hĺbky a kde sa povrch obrazu zdanlivo vlní a krčí. Aj keď sú mnohé z nich abstraktné, často pripomínajú záblesky vecí a nálad z každodenného života.

 

Ďalšie tipy na výtvarné aktivity nájdete v predošlých článkoch Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného jazyka približuje edukačná kolekcia Stredoslovenskej galérie Od bodu k pamäťovej stope.

 

Pripravili Miroslava Mišová a Katarína Defeo Fiúza Siposová

Sledujte Edu.SNG na facebooku.

Dielo na titulnom obrázku: Alfred Július Černo – Ryby, 1965, Slovenská národná galéria

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.