Motív slávností či oslavy sa v umeleckom svete objavuje odpradávna. Na jednej strane to vyplýva z prirodzeného vzťahu umenia k tradíciám. Na druhej strane emócie, ktoré sú nepochybnou súčasťou všetkých osláv a slávností, sú pre umenie rovnako zaujímavé.

Pozrite si aj sprievodnú kolekciu k článku s názvom Slávnosti.

Už v staroveku umelci pripravovali dramaturgiu a scény pre všemožné druhy osláv. Také oslavy bývali neraz spojené so scénickým predstavením, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť kulisy. Prípadne sa slávnosť mohla niesť v duchu sprievodu alegorických vozov. A tie takisto musel niekto vytvoriť. Niektoré historické grafiky zachytávajú aj špeciálne pripravenú choreografiu, ktorá z pohľadu vtáčej perspektívy vytvára zaujímavé kompozície.

Stefano della Bella - Schéma jazdeckých slávností, 1652

Stefano della Bella - Schéma jazdeckých slávností, 1652 (SNG) 

Postupne sa však slávnosti stali aj obľúbeným námetom pre umenie. Umelci zachytávajú rôzne tradičné, príležitostné, ale aj rodinné či spontánne slávnosti. Venujú sa ich rituálom, emóciám, príprave, no neopomenú ani niečo také samozrejmé, ako je jedlo. Slávnosti a oslavy si dokonca vydobyli významné postavenie v žánrovej maľbe. Rôzne výjavy z vidieckych osláv a krčmových slávností pritom niesli aj istý spoločenskokritický podtón. Bežné sú výsmešné zobrazenia opitých hýriacich sedliakov.

David Teniers ml. – Zábava pred krčmou, 18. storočie (GMB)

David Teniers ml. – Zábava pred krčmou, 18. storočie (GMB)

Osobitým vstupom umenia do sveta osláv a slávností je príprava pozvánok či plagátov. Nejde pritom len o ich estetické spracovanie, ktoré je nepochybne hlavným dôvodom toho, prečo by mal pozvánku pripraviť umelec. Július Koller vytvoril niekoľko umeleckých diel vo forme pozvánky. Zväčša išlo o pozvánky na fiktívne udalosti.

Július Koller - Unidentified Flying Object of Július Koller (Váž. Účastníci a hostia seansí, exhumácií, karov, jarmokov a karnevalov), 1970 (SNG)

Július Koller - Unidentified Flying Object of Július Koller (Váž. Účastníci a hostia seansí, exhumácií, karov, jarmokov a karnevalov), 1970 (SNG)

Okrem tvorby súvisiacej s prípravami slávností sa niektorí umelci venovali aj témam spojeným s ich ukončením. Švajčiarsky umelec Daniel Spoerri, predstaviteľ nového realizmu, zakonzervovával stoly po spoločnom posedení. Tabuľu stola potom so všetkým, čo na nej bolo, od tanierov po omrvinky a zvyšky jedla, zavesil na stenu galérie ako trojdimenzionálny obraz – záznam oslavy. Udalosť zo života sa stala materiálom pre umelecké dielo.

Daniel Spoerri, Hahn’s (Last) Supper, 1964 1

Daniel Spoerri - Hahn’s (Last) Supper, 1964

Na podobnom princípe je založená aj veľká časť tvorby Alexa Mlynárčika. Ten sa téme slávností venuje vo viacerých dielach. V prípade happeningu Happsoc v spolupráci so Stanom Filkom si privlastnili oslavy Sviatku práce.

Stano Filko - Happsoc I., Galéria Linea

Stano Filko - Happsoc I., Galéria Linea

Inokedy slávnosť vytvorí aj pri takej príležitosti, ako je posledná cesta vlaku na úseku Nová Bystrica – Zakamenné. Na tento happening, príznačne nazvaný Deň radosti alebo Keby všetky vlaky sveta ..., Mlynárčik pozval nielen umelcov, ale aj širokú verejnosť, aby spolu vyzdobili a umelecky interpretovali vlak a spoločne absolvovali jeho poslednú jazdu na danom úseku trate. Pre Alexa Mlynárčika je umením samotný život, so všetkým, čo k nemu patrí. A slávnosť vníma ako čosi výnimočné v každodennosti.

Miloš Vančo - Gondkuľak, Reportáž z akcie-slávnosti Deň radosti... Alexa Mlynárčika III., 1971 (SNG)

Miloš Vančo - Gondkuľak, Reportáž z akcie-slávnosti Deň radosti... Alexa Mlynárčika III., 1971 (SNG)


Motivačné aktivity

Na úvod sa môžete porozprávať o slávnostiach, ktoré sú nám blízke: tradičné slávnosti oslavujúce ročné cykly, civilné, náboženské či osobné. Skúste charakterizovať ich formu, priebeh a špeciálne črty. Veľké slávnosti majú premyslenú dramaturgiu. Prepája sa v nich hudba, tanec, výzdoba prostredia v ucelenom programe. Prečo by ste podobným spôsobom nemohli osláviť napr. veľkú prestávku?

 

Fanfáry
Fanfára je krátka hudobná skladba, hraná zvyčajne ako úvodná či záverečná skladba slávnosti. Má navodiť veľkolepú náladu. Rozdeľte sa do piatich približne rovnakých skupín. Každá skupina si vyberie viacslabičné slovo súvisiace s témou slávnosti. Nacvičí si ho vo vybranom rytme či v jednoduchom nápeve. Na pokyn dirigenta sa všetci nahlas nadýchnu a zreteľne, výrazne s veľkolepou náladou povedia svoje slovo. Výsledný efekt je podobný fanfáram.

 

Tanečný obrad / gestická veta
Rituálne slávnosti často prebiehali v kruhu. Kruh je tiež symbolom ročného cyklu a opakovania udalostí, s ktorými súviseli. Po kruhu každý postupne ukáže jedno výrazné gesto či pohyb. Každý ďalší gesto/-á zopakuje a pridá svoje. Postupne sa pridajú všetci. Na konci zopakujeme celý reťazec pohybov. Vznikne spoločná „gestická“ veta ako rituálny tanec.

 

Návrhy výtvarných aktivít

 

Každodenný priestor
Materiál: 100m stuha (keprovka alebo iný materiál dostatočnej dĺžky)
Zadanie: Nájdite predmet, ktorý má pre vás nejaký špeciálny význam/obsah (napríklad okno, cez ktoré prúdi vzduch a zvuky, kvetináč so zaujímavým kvetom, obľúbená lavica). Každý pripevní stuhy k predmetu, sadne si na svoje miesto a drží druhý koniec stuhy. Predmety sa môžu opakovať. Vzniknú tak línie smerujúce k nejakému predmetu, ktoré vyjadrujú pozornosť/sústredenú energiu. Vzniknutú situáciu môžeme zaznamenať fotoaparátom.

 

Medzinárodný deň
Materiál: zoznam medzinárodných dní pre daný mesiac
Zadanie: Medzinárodný deň je celosvetová oslava alebo pripomenutie si nejakej dôležitej udalosti či javu. Prečítajte si zoznam medzinárodných dní. Niektoré sa nám nemusia zdať až také významné a dôležité. (Triedu rozdelíme do skupín). Každá skupina vymýšľa nejaký dôležitý deň, ktorý by mal celosvetový význam. Okrem názvu vymyslia aj ako by sa ten deň mal sláviť, čo by sa malo ne/robiť, nosiť a pod. Skupiny si navzájom prezentujú vymyslené medzinárodné dni a pomocou pantomímy prezentujú ako sa deň slávi, ostatní hádajú aký by to mohol byť deň. Na záver každá skupina vymyslí vlajku pre svoj deň.


Titulný obrázok: Miloš Vančo - Gondkuľak, Reportáž z akcie-slávnosti Deň radosti... Alexa Mlynárčika IV., 1971 (SNG)