12. prosinec 2014
Kolekce obsahuje 86 děl
2 minuty

Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich navýsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra (ovplyvnená aj masarykovskou demokraciou) a bohaté kultúrne i umelecké tradície.

Povojnová situácia ponúkala mladým umelcom (vracali sa sem umelci z východoslovenského regiónu, ale našli tu aj prechodný domov tí, čo museli opustiť horthyovské Maďarsko po páde Maďarskej republiky rád) nové možnosti: zmenilo sa predovšetkým publikum, ktoré akceptovalo moderný výtvarný prejav rovnako ako jedinečné osobnostné maliarske výpovede. Tieto momenty zohrali významnú rolu pri zrode fenoménu „košickej moderny“, ktorej vzopätie akcelerovalo v 20. rokoch.

O rozvoj „košickej moderny“ sa výrazne zaslúžilo aj Východoslovenské múzeum na čele so vzdelaným a kreatívnym riaditeľom Josefom Polákom. Počas svojho vedenia sa intenzívne zaujímal o aktuálne výtvarné dianie, organizoval výstavy a aukcie (v dvadsiatych rokoch usporiadalo Východoslovenské múzeum okolo stovky výstav moderného umenia), pri múzeu založil výtvarnú školu. Podobu „košickej moderny“ formovali umelecké osobnosti žijúce a tvoriace v meste, aj avantgardne orientovaní autori, ktorí sa v žičlivom prostredí Košíc zdržali na kratší či dlhší čas.

Ľudovít Fulla - Výstava moderného umeleckého priemyslu, 1930 Výstava Slovenskej národnej galérie predstavila rozmanitosť umeleckých tendencií a bohatstvo kultúrnych udalostí východoslovenskej metropoly. Zasadila príbeh skúmaného fenoménu do širšieho kontextu; sledovala nielen historicky a výtvarne striktne vymedzenú tvorbu protagonistov „košickej moderny“, ale aj ďalšie umelecké a kultúrno-historické aspekty, ktoré jej bezprostredne predchádzali, vplývali na ňu a v tomto zmysle dokreslili fascinujúci príbeh výtvarného života medzivojnových Košíc. Výstava zahŕňala aj ukážky plagátovej tvorby a polygrafickej produkcie, ktoré boli vtedy prirodzenou časťou vizuality a identity mesta.

Kurátorky výstavy: Zuzana Bartošová, Lena Lešková

Ďalšie informácie o autoroch a ich prínose do vývoja secesného impresionizmu nájdete v článku Secesia na Slovensku