10. apríl 2021
Kolekcia obsahuje 147 diel
2 minúty

Výstava Moderna predstavila verejnosti „to najlepšie, čo doma (v galérii) máme“ – reprezentatívny výber zo slovenskej výtvarnej moderny – umenia prvej polovice 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Keďže v posledných rokoch pre dlhodobo nepriaznivý stav našich priestorov a odkladanú rekonštrukciu nebolo možné plnohodnotne prezentovať zbierky moderného umenia prostredníctvom stálej expozície, rozhodli sme sa pripraviť špeciálnu výstavnú kolekciu, ktorá je prednostne koncipovaná na výbere diel maliarstva, rozšírenom o práce na papieri, grafiku a ukážky sochárskych diel.

Pojem slovenská moderna (alebo ak chcete moderna Slovenska, keďže ide vskutku o multikultúrny a multinacionálny fenomén) označuje výtvarnú tvorbu, ktorá v časovom oblúku zhruba prvej polovice 20. storočia (v užšom slova zmysle v rozpätí 20. až 40. rokov) reagovala na západoeurópske avantgardné a modernistické hnutia vývoja umenia a pokúsila sa o ich špecifické prevzatie a spracovanie. „Udomácnenie“, svojho druhu „naočkovanie“ modelu západnej kultúry – to znamená moderny a hnutia avantgárd ako produktov výsostne individualizovanej, industrializovanej západoeurópskej spoločnosti – do prostredia zaostávajúcej, v prvej polovici 20. storočia ešte prevažne agrárnej civilizácie, sa nedialo priamočiaro a jednosmerne. Na Slovensku, v odlišnom historickom priestore, dochádzalo pri prijímaní nových umeleckých podnetov k posunom a oneskoreniam, bolo tu viac osamelých a osobnostných iniciatív bez sústredenejšieho skupinového či programového zázemia.

Dôvodom, prečo u nás dochádzalo k domácemu „sfarbeniu“ predobrazov európskej moderny, bolo výraznejšie zakotvenie umelcov a ich diel vo svojom čase a priestore, ako aj funkcie a úlohy, ktoré zohrávali vo vtedajšom spoločenskom organizme. Preto na Slovensku bolo takmer neznámym pojmom „umenie pre umenie“, a aj keď tu boli pokusy o definíciu umenia ako svojbytnej hry a kreativity tvarov, ostali príznačne nedokončené... V našom prostredí bolo umenie vždy aj niečím iným ako len umením, najčastejšie bojom a zápasom: o vykročenie z pút historickej anonymity, o hľadanie národnej identity, ale aj o víziu budúcnosti, o nové ideály... napokon i zápasom za seba samých, za obhájenie a potvrdenie svojho práva byť umením.

Treba však upozorniť ešte na jednu skutočnosť – odlišnosť vývinových ciest maliarstva a sochárstva, ktoré viedli rozdielne motivácie vyplývajúce z ichvnútorného, druhového ustrojenia, ako aj z postavenia i úloh, ktoré plnili v širšom kultúrnom a spoločenskom kontexte. Premeny moderny sú preto vizualizované prednostne cez maliarske diela, sochy tu zohrávajú skôr úlohu istého komentára, odbočky, doplnku k hlavnej línii nášho obrazového rozprávania.

Vybrané diela najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej moderny zo zbierok Slovenskej národnej galérie reprezentujú „náš“ domáci variant, náš vlastný príbeh výtvarného modernizmu. Dnes už vieme, že postavenie „na okraji“ a mimo centier sa môže stať pre umenie aj výhodou – ponúkame návštevníkom, aby sa na vlastné oči presvedčili, že aj na Slovensku vznikli autentické a originálne umelecké diela, ktoré dokážu osloviť, ktoré poznáme, milujeme a radi sa k nim vraciame...