Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vtiahne žiakov a žiačky do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Animované videá približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma. 

Ľudia môžu medzi sebou komunikovať aj vizuálne – prostredníctvom umeleckých diel. Základným predpokladom pre ich porozumenie je poznanie výtvarného jazyka.

Animované video ponúka vstupnú lekciu do vnútornej výstavby diela a základných pojmov vizuálneho jazyka obrazov. Na vybraných dielach našich modernistov – Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu – načrtáva niektoré kompozičné princípy. Výtvarný workshop vysvetľuje vzťahy medzi farbami a techniku mokrého akvarelu.

Video nadväzuje na iŠVP pre 1. stupeň základných škôl, primárne na predmet Výtvarná výchova pre 3. a 4. ročník ZŠ, ale ponúka aj prepojenia na obsahové štandardy Výtvarnej výchovy pre 5. ročník ZŠ (geometrizácia tvarov, kompozícia a pod.).

 

Ako pracovať s videom?

Analýza témy: Video je možné použiť ako úvod hodiny výtvarnej výchovy zameranej na základné stavebné prvky výtvarného jazyka obrazov. Odporúčame si video pozrieť vopred a urobiť si predbežnú analýzu štruktúry témy umeleckých výrazových prostriedkov (odporúčaný zdroj: Bartko, Ondrej – Fila, Rudolf – Reištetterová, Zlatica: Výtvarná príprava. Bratislava: SPN, 1986).

Evokácia: Pred pozretím videa môžete zozbierať predstavy žiakov o komunikácii vo všeobecnosti. Buď voľnou diskusiou alebo odpovedaním na vopred pripravené otázky: Ako medzi sebou ľudia zvyčajne komunikujú? Aké znaky má verbálna komunikácia? Čo je to neverbálna komunikácia a akú úlohu pri dorozumievaní zohráva?

Realizácia a konfrontácia: Pozrite si spoločne so žiakmi video. Ak je to potrebné, tak aj viackrát po sebe. Po zhliadnutí úvodnej teoretickej časti spoločne diskutujte o tom, či žiaci obsahu videa dobre rozumejú. Spoločne si vymenujte ešte raz základné prvky výtvarného jazyka ako sú bod, škvrna, tvar, farba, línia a pod. Žiaci si ich môžu aj naskicovať na papier. 

Po pozretí videa môžete žiakom ukázať dve diela z videa – Balóny, Továreň – vedľa seba. Žiaci slovne porovnajú kompozíciu diel používajúc terminológiu z videa. Mladší žiaci môžu k dielam priraďovať pojmové kartičky (pohyb, kontrast, rovnováha, harmónia, atď.), ktoré ich vnútornú výstavbu vystihujú. 

V prepojení na slovenský jazyk môžu žiaci porovnávať základné stavebné prvky verbálneho a výtvarného jazyka (slovo, veta / bod, škvrna a pod.). Na hudobnej výchove môžu žiaci a žiačky analyzovať zvukovú zložku videa a pomenovať základné elementy hudobnej kompozície a porovnať ich s vizuálnym jazykom. 

Tvorivý workshop: Pred workshopom diskutujte o vzťahu k farbám v každodennom živote. Ako ich vnímame? Kde ich používame? Ako ich kombinujeme a prečo (napríklad pri obliekaní)? Zopakujte si základné vzťahy medzi farbami a na vysvetlenie dosahovania farebného kontrastu alebo harmónie použite Ittenov farebný kruh. Vyskúšajte si podľa postupu vo videu prácu s mokrým akvarelom alebo s vodovými farbami, farebné vzťahy i kompozičné princípy. 

Vyhodnotenie: Dobre uschnuté a dokončené diela vystavte v triede vedľa seba a diskutujte spoločne o tom, aké farby žiaci a žiačky použili (kontrastné či doplnkové)? Spoločne porovnajte jednotlivé kompozičné princípy a diskutujte o tom, či pri ich výstavbe postupovali intuitívne alebo premyslene. 

S výtvarnými dielami použitými vo videu môžete ďalej pracovať aj samostatne v rámci vyučovania.
 

Výtvarné diela použité vo videu:
Mikuláš Galanda – Továreň, 1930 Ľudovít Fulla – Balóny, 1930 Ľudovít Fulla – Drak, 1930 Mikuláš Galanda – Lino, 1930Ján Šicko – Fuga, 2020Taliansky maliar – Zátišie s rybami, 1650 – 1670

 

 


 

Úvodná zvučka  ̶  animácia & ilustrácie: Ové Pictures (Veronika Obertová, Michaela Čopíková)

Animácia diel: Ové Pictures

Ilustrácie, výtvarné návrhy, réžia: Ové Pictures

Fotografie, stop-motion animácia workshopu: Šimon Lupták, Magdaléna Kuchtová

Strih: Šimon Lupták

Námet, scénar: Marcela Kvetková

Zvuk, hudba: Stroon

Nahovorila: Mária Ševčíková

Námet workshopu, realizácia: Magdaléna Kuchtová

Grafická úprava: Pavlína Morháčová

Hlavný partner projektu:

Férová nadácia O2

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.