26. september 2017
Kolekcia obsahuje 64 diel
5 minút

Sprievodná kolekcia k webstránke Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500.

Majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky. Spolupracoval s významnými spišskými sochármi vrátane Majstra Pavla z Levoče, no jeho dielo ostáva pomerne neznáme – tak doma, ako aj v zahraničí.

Väčšina obrazov Majstra z Okoličného sa pritom vyznačuje atraktívnou syntézou nizozemskej neskorej gotiky (krajina s architektúrou, selektívny záujem o popisné detaily) s talianskou renesanciou (psychologizujúce výrazy postáv, jemné lazúry atď.). Umelec udržiaval výkonnejší ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch a súkromných zbierkach.

Výstava Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 bola motivovaná ukončením reštaurovania obrazu Ukrižovanie z hlavného oltára Panny Márie vo františkánskom kláštornom kostole v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši. V roku 2010 sa ho SNG podarilo získať zo súkromnej zbierky. Gotický oltár rozobrali už v 18. storočí a dnes sa jeho jednotlivé časti – tabuľové maľby a skulptúry – nachádzajú vo viacerých zbierkach na Slovensku (Farnosť Okoličné; Oravská galéria Dolný Kubín; Východoslovenské múzeum Košice) aj v zahraničí (Maďarská národná galéria Budapešť; Národné múzeum Wroclaw). Niektoré z nich, napr. centrálna socha Madony od Majstra Pavla z Levoče, sú asi už definitívne stratené. Napriek vyše 500-ročnej histórii plnej rôznych peripetií sa pri príležitosti našej výstavy všetky zachované obrazy aj sochy podarilo zhromaždiť na jednom mieste – vôbec po prvýkrát od zániku oltára.

Identita neznámeho maliara pritom aj naďalej ostáva nejasná. Síce nepoznáme jeho meno, no vieme o ňom, že na konci 15. storočia patril do väčšieho kolektívu umelcov – autorov Oltára Korunovania Panny Márie v Zápoľského kaplnke v Spišskej Kapitule. V roku 1505 sa s ním stretávame ako spoluautorom jedného z bočných oltárov v Kostole sv. Egídia v Bardejove. Približne v tom istom čase už spolu s vlastnou väčšou dielňou pracoval na oltári pre okoličnianskych františkánov-observantov. Vzápätí ale ešte stihol dokončiť dva oltárne triptychy pre neďaleký zemepanský kostol v Smrečanoch (1510 – Oltár Svätého príbuzenstva a Oltár sv. Mikuláša a sv. Martina). Z Liptova sa neskôr dostal do Košíc, kde v roku 1516 datoval jeden z najkrajších oltárov Dómu sv. Alžbety – Oltár Navštívenia Panny Márie. Tým sa jeho vlastná umelecká stopa stratila, no v Košiciach a okolí zjavne ešte stihol vyškoliť niekoľko kvalitných nasledovníkov (Monogramista L.A.).

Detail obrazu Korunovanie tŕním a posmievanie z hlavného oltára Panny Márie v Okoličnom

Majster z Okoličného bol typickým dieťaťom svojej doby: v umeleckej konjunktúre spišského sakrálneho umenia dokázal relatívne rýchlo reagovať na vzrastajúci dopyt po veľkých a spektakulárnych oltároch, aj pritom rozlišovať špeciálne požiadavky objednávateľov. V Okoličnom spolupracoval s Majstrom Pavlom z Levoče, ktorý mu poskytol nielen sochy do oltára, ale tiež nevyhnutné „know-how“ z oblasti mimoriadne komplexných umeleckých technológií sústredených okolo výroby krídlových oltárov.

Detail scény Traja mládenci z Oltára Panny Márie, sv. Mikuláša a sv. Erazma v BardejovePersonál svojej dielne majster prispôsoboval dynamicky sa meniacim podmienkam. V procese rýchlej produkcie tabuľových obrazov mu pomáhali hojné figurálne citáty z nemeckých grafických listov, predovšetkým od Israhela van MeckenemMartina Schongauera; obraz krajiny na jeho tabuliach mohli zase ovplyvniť zbierky typu „Kronika sveta“ alebo cestopisné príručky s drevorezmi (Peregrinatio in terram sanstam). Na výstave preto dostali pomerne veľký priestor grafické inšpirácie z prelomu 15. a 16. storočia, v niekoľkých prípadoch sa nám podarilo zapožičať priamo listy, z ktorých niektoré motívy preberali aj maliari oltára v liptovskej lokalite.

Pritom ale Majster z Okoličného nebol žiadny kopista. Naopak – svoje kompozície zostavoval veľmi kreatívne. Obrazy v dielni kolovali v rukách viacerých maliarov, ktorí na vzájomnú komunikáciu používali rad značiek. Tieto „skratky“ zodpovedajúce jednotlivým farbám dnes vidno už iba pri špeciálnom – infračervenom svetle. Takéto detaily sú pozoruhodným dokladom spôsobu práce stredovekých ateliérov a – tak v prípade citátov z grafiky, ako aj maliarskej technológie – poukazujú na vysoký stupeň racionalizácie pracovných postupov.

 

Kolekcia obsahuje zachované oltárne práce dielne Majstra z Okoličného a diela ďalších umelcov z jeho okruhu. Nájdete tu aj grafické listy, ktoré maľby inšpirovali a tiež niekoľko sochárskych diel z obdobia okolo roku 1500. Na stránke jednotlivých diel si môžete prečítať súvisiace kurátorské texty z katalógu k výstave.

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.